ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Организатор и обвързваща сила на правилата

1.1. Онлайн курсовете Business Writing for Managers и Get the Job се организират и провеждат от АВЕСТ ООД, ЕИК 203959703, със седалище и адрес на управление България, гр. София, ул. Кедър 8, за краткост по-долу наречено „Организатор". Организаторът предоставя на своите клиенти (наричани още „Участници") информационни материали в сферата на изучаване на английски език посредством Учебна платформа.

1.2. Официалните правила за участие в Курсовете са публично оповестени и са достъпни на интернет страницата на Организатора: https://www.businessenglishhub.com. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.

1.3. Описаните в настоящия документ правила и условия важат за всички Курсове, които Организаторът предлага на Официалния си сайт.

1.4. С регистрацията си за участие в някой от Курсовете и заплащане на таксата за участие, в съответствие с т. 4.2, Участникът приема и заявява, че се съгласява и ще спазва настоящите правила.


2. Определения и термини

2.1. Общите правила – настоящите Общите правила за участие, в който и да е онлайн курс, предлаган на Официалния сайт на Организатора.

2.2. Участник – всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години и отговарящо на изискванията на т. 3.1, от Общите правила, и заплатило таксата за участие.

2.3. Организатор – юридическо лице, организиращо и провеждащо онлайн курсове посочени на Официалния сайт.

2.4. Курс – услуга, състояща се от предоставяне на достъп на Участника до информационни материали в сферата на изучаване на английски език посредством Учебна платформа, описана в т. 2.6. Подробно описание на предлаганите курсове, програма, срокове на провеждане и цени са достъпни на Официалния сайт на Организатора.

2.5. Договор – постигнато споразумение между Организатора и Участника, въз основа на неговото съгласие, относно Общите правила, попълване на Заявката за участие и заплащане на такса за участие.

2.6. Учебна платформа – онлайн базирана платформа на Организатора, достъпна на интернет страница http://www.class.businessenglishhub.com и прилежащите към нея под-страници, достъпна от Участника чрез потребителско име и парола, предоставени му от Организатора.

2.7. Официален сайт – интернет страница https://www.businessenglishhub.com и прилежащите към нея под-страници.

2.8. Официалната Facebook страница – интернет страница https://www.facebook.com/1410529498985584

2.9. Заявка за участие – попълване на формата за регистрация за участие от физическо лице, отговарящо на изисквания на т. 3.1, която е достъпна на интернет страница http://www.businessenglishhub.com .

2.10. Задание – задачите, които Участникът получава за самостоятелна практика към материалите за всеки един от уроците към всеки Курс.


3. Право на участие

3.1. Участник в който и да е от Курсовете предлагани на Официалния сайт може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години.


4. Регистрация за участие в Курс и плащане на таксата

4.1. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена в Официалния сайт, представляват покана за сключване на договор между Организатора и Участниците. Клаузите на настоящите условия и правила представляват неразделна част от сключения договор.

4.2. За участие в избрания Курс всеки Участник попълва регистрационната форма на интернет страница http://www.businessenglishhub.com, като посочва име, фамилия и актуална електронна поща за контакт, след което извършва плащане на таксата за участие за избрания от него курс, посочена на Официалния сайт на Организатора.

4.3. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът заявява, че е запознат и приема Общите правила и се задължава да ги спазва.

4.4. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът заявява, че има достатъчни познания по английски език, отговарящи на ниво Lower Intermediate (B1 по системата CEFR) или по-високо.

4.5. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът потвърждава, че е запознат, че персонален компютър и връзка с интернет са необходими за достъп до материалите в Учебната платформа.

4.6. Заплащането на таксата се извършва през системата PayPal, EasyPay или чрез банков превод. При плащане с банкова карта, обработката на плащане, включително въвеждането на номера на картата, се случва на защитена страница на процесинговата система PayPal или EasyPay. Конфиденциалните данни на Участника, включително номер на банкова карта, не се предоставят на Организатора. При плащане Участникът посочва същото име и електронна поща, които е посочил при попълване на Заявката за участие.

4.7. Условията описани в т. 4.2. и т. 4.3. са задължителни за сключване на договор за обучение.

4.8. След получаване на таксата за участие, Организаторът изпраща на Участника на посочената в регистрационната форма електронна поща потребителско име и парола за достъп до профила му в Учебната платформа, преди началната дата на самия курс. Договорът между Участника и Организатора се счита за сключен от момента на изпращане от Организатора към Участника на потребителско име и парола.

4.9. Страни по сключения договор са Организатора и Участника. Клаузите на настоящите общи правила, както и цялата информация съдържаща се на Официалния сайт на Организатора представляват неразделна част от сключения договор за обучение.

4.10. Таксите за всеки един от курсовете са посочени на Официалния сайт на Организатора.

4.11. Организаторът не възстановява и не връща таксата за участие при отказ от участие, направен след извършване на регистрацията и заплащане на таксата за участие.

4.12. Организаторът приема за актуална посочената в регистрационната форма електронна поща от страна на Участника. В случай на провеждане на Избрания курс или част от него чрез комуникация с електронна поща, кореспонденцията между Организатор и Участник ще се извършва чрез електронната поща, посочена при регистрация.


5. Условия и начин на провеждане на Курсовете

5.1. Общи условия

5.1.1. Курсовете се провеждат дистанционно през Учебната платформа или посредством кореспонденция между Организатора и Участника по електронна поща, като начинът на провеждане и комуникация е по усмотрение и избор на Организатора. Кореспонденцията с Организатора посредством електронна поща се осъществява на адрес hub@businessenglishhub.com.

5.1.2. Кореспонденцията между страните се провежда само и единственно на английски език. Организаторът не се задължава да отговаря на въпроси и съобщения, получени на език, различен от английски.

5.1.3. Езикът на интерфейса на Учебната платформа е английски, както и всички публикувани материали в нея са достъпни само на английски език. Организаторът не се задължава да предоставя превод на материалите в Учебната платформа на други езици и не носи отговорност за невъзможност от страна на Участника да разбира предоставените на английски език материали и да разработва заданията към тях.

5.1.4. Информация за началните и крайни дати на провеждане на Курсовете и програмата за всеки от тях са достъпни на Официалния сайт на Организатора. Материалите, които Участникът получава за самостоятелно обучение, и заданията към тях ще бъдат достъпни в 09:00 часа Централно европейско време на деня, посочен в предварително зададена програма, като Организаторът си запазва правото да прави промени на дните и часовете в нея, за което уведомява Участника на посочената от него електронна поща.. Материалите, достъпни в Учебната платформа са под форма на презентации, кратки видеозаписи, текстови файлове и линкове към външни ресурси.

5.1.5. Освен материалите към всеки урок от избрания Курс, Участникът получава Задание за самостоятелна практика. Всеки Участник получава достъп до материалите в Учебната платформа за срок от 180 дена, считани от съответната начална дата на Курса.


5.2. Условия за разработване на Задания

5.2.1. Разработване на Заданията не е задължително за участие в избрания Курс, като същото е по желание на самия Участник.

5.2.2. За разработване на Задание Участникът разполага с 7 календарни дни, които започват да текат от времето, в което Заданието стане достъпно в Учебната платформа, съгласно т. 5.1.4. С изтичането на този период възможността за предаване на разработената от Участника задача се преустановява и предаването на разработката става невъзможно.

5.2.3. Заданията могат да включват написването на есета на различни теми, гледане на видео материали, четене на материали в Интернет, записване на фото, видео и аудио материали с Участника, привличане на трети лица (по желание на Участника), и други.

5.2.4. Разработеното Задание се предава през специално поле в Учебната платформа – като текст, прикачен файл или линк за файл, видео или аудио материал, публикувани на външна интернет-страница.

5.2.5. Организаторът проверява предадените в срока по т. 5.2.2. задания и предоставя обратна връзка на Участника под формата на коментари, корекции, писмени препоръки, насоки и съвети в срок до 7 работни дни от изтичане на срока за предаване на съответното Задание.

5.2.6. Разработените Задания се предават само и единствено на английски език. Разработки, получени на друг език, няма да бъдат разглеждани и проверявани от представител на Организатора.

5.2.7. Участникът няма право да копира или използва предадените от другите Участници разработки, както и информация от Интернет, която не е обект на авторско право на Участника.

5.2.8. Съдържанието, което Участникът публикува, като разработените Задания и коментарите, които публикува под него, следва да не съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, или което и да е трето лице; съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; проповядва агресивна или недемократична идеология; нарушава права или свободи на човека; се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; противоречи на действащото законодателство в държавата на Организатора и на настоящите условия; е спам или реклама. Организаторът не носи отговорност за публикуваните от Участници или трети лица материали, описани в предходните изречения.

5.2.9. Задания, които не съответстват на поставените към тях условията или са предадени след крайния срок, в съответствие с т. 5.2.2, или нарушаващи описаното в точки 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 няма да подлежат на проверка от представител на Организатора.

5.2.10. Участник, публикувал коментар, който по какъвто и да е начин нарушава изискванията по т. 5.2.7 и 5.2.8, ще бъде изключен от участие в Курса, и достъпът му до Учебната платформа прекратен, като заплатената такса за участие не се възстановява. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва от Учебната платформа и от Официалната Facebook страница на Организатора всички коментари и предадени Задания, които противоречат на правилата в т. 5.2.7 и 5.2.8.

5.3. Такса за участие

5.3.1. Таксата за участие във всеки един от Курсовете е посочена на Официалния сайт.


6. Права и отговорности

6.1. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност на Участника за осъществяване на участие в избрания Курс поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

6.2. Организаторът не поема отговорност за загуба или увреждане на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.

6.3. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в избрания Курс.

6.4. Организаторът има право да разпространява, променя, адаптира и използва цялото съдържание, предоставено от Участници в Учебната платформа.

6.5. Организаторът има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове, които не са предназначени за публично ползване.

6.6. Организаторът има право да разпраща на участниците информация, свързана с провеждани от него курсове, други нови инициативи и др.


7. Авторско право

7.1. Всички материали, свързани с Курсовете, предоставени от Организатора на Участника в Учебната платформа, на официалната си интернет страница или по друг начин, са обект на авторското право, което принадлежи на Организатора.

7.2. Участникът се задължава да не разпространява, по време на избрания Курс и след приключването му, по какъвто и да е начин публично или на трети физически и юридически лица материалите и Заданията, предоставени му във връзка с провеждането на съответния Курс. Участникът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Организатора.

7.3. Участникът, който наруши разпоредбите на т. 7.2, се отстранява от по-нататъшно участие, и достъпът му до Учебната платформа се преустановява, като заплатената такса за участие не се възстановява.


8. Лични данни

8.1. Включвайки се в избрания Курс, Участниците дават съгласието си и предоставят на Организатора, доброволно личните си данни (име, имейл адрес или други), за цели, свързани с участието им в Курса. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт или електронна поща по време и във връзка с избрания Курс.

8.2. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи негови лични данни, като направи това писмено на адрес coach@businessenglishhub.com, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.

8.3. За участник, който иска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на провеждане на избрания от него Курс, Организаторът автоматично приема, че участието му в същия се прекратява.


9. Други

9.1. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.