Financial English
ОНЛАЙН КУРС ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСИСТИ
С курса "Financial English" за 2 месеца ще може да научите основната финансова терминология, ще можете да съставяте и да анализирате финансови отчети на английски език и да четете професионална литература.

Владеейки добре финансов английски, ще се чувствате по-уверени на работа, ще разширите кариерните си възможности и ще бъдете по-търсен, ценен и желан специалист от работодателите.
Над 400 термина
Ще научите основни финансови, счетоводни и бизнес термини, и ще запомните правилния контекст на използването им.
Тестове
Тестовете след всеки урок ще ви позволят да проверите, колко добре сте усвоили материала.
Усъвършенстване на произношение
Ще се научите да произнасяте всички основни термини правилно.
Гъвкав график
Може да минавате курса в своя темп и да се занимавате, когато и където ви е удобно, през онлайн платформа.
Материали за четене
След всеки урок ще откриете интересни статии по темата на урока, с различни нива на трудност. Ще свикнете да четете професионална литература на английски.
Сертификат
В случай на успешно преминаване на финалния тест, ще получите сертификат от Business English Hub.
Започнете курса безплатно!
Стартирайте курса с безплатен първи урок.
Ще видите как изглежда учебната платформата и материалите и ще разберете, какво ви очаква по-нататък!
Урокът ще ви бъде изпратен в Facebook Messenger.
Програма на курса
Курсът се състои от 15 урока, разделени на 5 модула.
Препоръчително време за минаване на курса - 2-3 урока на седмица (общо 5-7 седмици).
Материалите в курса са на английски, като за отделни термини има превод на български.
Препоръчителното ниво на владеене на английски е Intermediate (B1-B2).
In English
На български
1
Introduction

1. Business Basics.
Types of business entities. Public and private companies. Describing a company. Organizational structure. Stakeholders.

2. Accounting concepts, conventions and principles. Accounting policies. Accounting principles. The accounting cycle. Rules of debit and credit. Types of financial statements. International accounting standards.
2
Balance Sheet

3. Fixed assets and depreciation. Types of fixed assets. Depreciation and amortization. Depreciation methods. Accounting for disposal.

4. Inventory accounting. Types of inventory. Inventory accounting methods. Inventory management.

5. Cash, accounts receivable and accounts payable.
Cash and cash equivalents. Accounts receivable. Bad and doubtful debts. Prepaid expenses. Accounts payable. Customer deposits. Ratios. Working capital.

6. Liabilities: loans and deposits. Liabilities. Accrued expenses. Bank loans. Contingent liabilities.

7. Equity. Equity section of the balance sheet. Stockholders' equity. Retained earnings and comprehensive income.
3
Income Statement

8. Revenues and expenses. Revenue. Cost of goods sold. Accounting fraud. Operating and non-operating expenses. Cash and non-cash expenses. Expenses - vocabulary. Profit margins.

9. HR and payroll. Types of employees. Types of compensation. Benefits. Payroll journal entries. Payroll withholding and employer expenses. Advances and expenses. Types of leave.

10. Tax accounting. Types of taxes. Taxation practices. Tax basics. Deferred tax. Temporary differences. Tax avoidance and tax evasion.
4
Other Statements and Audit

11. Cash Flow Statement. Cash flow from operating activities. Cash flow from investing activities. Cash flow from financing activities. Direct and indirect method with examples.

12. Statement of Changes in Equity. Most common changes in equity with example.

13. Audit. Audit basics. Audit process. Assertions. Procedures. Internal audit.
5
Corporate Finance

14. Capital budgeting, valuation and financial analysis. Capital budgeting methods. Valuation approaches and methods. DCF analysis. Financial analysis. Common financial ratios.

15. Mergers and acquisitions. Types of corporate restructuring. Types of M&A. M&A stages. Due diligence. Hostile takeover defence strategies. IPO.

Final test
1
Въведение

1. Основна бизнес лексика. Видове компании
. Частни и публични дружества. Описание на дейността на компанията. Организационна структура. Заинтересовани страни.

2. Счетоводни концепции, конвенции и принципи. Счетоводна политика. Счетоводни принципи. Счетоводен цикъл. Правила за дебит и кредит. Видове финансови отчети. Международни счетоводни стандарти.
2
Счетоводен баланс

3. Дълготрайни активи и амортизация. Видове дълготрайни активи. Нематериални активи. Методи на амортизация. Осчетоводяване на продажба.

4. Материални запаси. Видове материални запаси. Методи за осчетоводяване на запаси. Управление на материални запаси.

5. Парични средства, краткосрочни вземания и задължения.
Парични средства и парични еквиваленти. Вземания. Съмнителни дългове. Разходи за бъдещи периоди. Краткосрочни задължения. Получени аванси. Финансови показатели. Оборотен капитал.

6. Пасиви. Видове задължения. Начислени разходи. Банкови заеми. Условни задължения.

7. Собствен капитал. Раздел "собствен капитал" в баланса. Акционерен капитал. Неразпределена печалба и всеобхватен доход.
3
Отчет за приходите и разходите

8. Приходи и разходи. Приходи от продажба. Себестойност. Счетоводни машинации. Оперативни и неоперативни разходи. Парични и непарични разходи. Видове разходи - лексика. Печалба. Марж на печалба.

9. HR и заплата. Видове служители. Видове компенсации. Допълнителни материални придобивки. Осчетоводяване на заплати и осигуровки. Данъци. Отчитане на аванси и разходи. Видове отпуск.

10. Данъчно счетоводство. Видове данъци. Данъчни системи. Данъци - основна лексика. Постоянни и временни данъчни разлики. Отсрочени данъчни активи и пасиви. Укриване на данъци.
4
Други отчети и одит

11. Отчет за паричните потоци. Паричен поток от основна дейност. Паричен поток от инвестиционна дейност. Паричен поток от финансова дейност. Пряк и косвен метод с примери.

12. Отчет за промените в собствения капитал. Основни типове промени с примери.

13. Одит. Одит - основна лексика. Процес на одит. Твърдения за вярност. Процедури. Вътрешен одит.
5
Корпоративни финанси

14. Капиталово бюджетиране, оценка на бизнес и финансов анализ. Методи на капиталово бюджетиране. Методи на оценка. Анализ DCF. Финансов анализ. Основни финансови показатели.

15. Сливания и придобивания (M&A). Видове корпоративно преструктуриране. Видове M&A. Стадии на M&A. Комплексна проверка (due diligence). Защитни стратегии от враждебни поглъщания. Първоначално публично предлагане (IPO).

Финален тест
Регистрация и цена

За да участвате в курса следва да попълните регистрационната форма и да заплатите таксата за участие по банков път или през PayPal.
Financial English
250 лв.
  • 15 онлайн урока
  • Упражняване на произношението след всеки урок
  • Текст за четене след всеки урок
  • Тест за проверка на наученото след всеки урок
  • Финален тест
  • Сертификат за участие в случай на успешно преминаване на финалния тест
  • Достъп към учебните материали - 6 месеца
ЗАПИШЕТЕ СЕ
Запиши се за курс
Важно! Натискайки бутона ти декларираш, че си запознат и се съгласяваш с правилата и условията и си съгласен данните ти да бъдат съхранявани спрямо правата на лицата по защита на личните данни
Вземи безплатен урок
Ще получиш линк към урока на своя имейл адрес.
Ако не си го получил веднага, провери в папка Spam или Promotions.
Важно! Натискайки бутона ти декларираш, че си запознат и се съгласяваш с правилата и условията и си съгласен данните ти да бъдат съхранявани спрямо правата на лицата по защита на личните данни. С изтеглянето на този безплатен урок ти се съгласяваш да получаваш от нас допълнителни полезни материали, свързани с бизнес английски.
Автор на курса
Курсът "Английски за счетоводители" е авторска разработка на съоснователя на Business English Hub Анна Шабанова.

Анна е от Москва, като последните 3 години живее в София. Завършила е Лондонската школа по икономика и политически науки със специалност икономика и мениджмънт, а също и Висша школа по икономика в Москва, получавайки магистърска степен по корпоративни финанси. В продължение на три години работи в отдел ''Оценка на бизнеса'' в московския офис на Ernst & Young, като преди това е работила в отдел одит. Участвала е в голям брой международни проекти. Има тригодишен опит като финансов директор в средноголеми компании. Успешно е взела изпитите на трите нива на международна квалификация Chartered Financial Analyst (CFA). Към настоящия момент работи като бизнес треньор и независим финансов консултант.

Анна владее свободно английски, български и руски. Заедно със съпруга си Благовест, Анна е основала първия Английски разговорен клуб в София, където води ежеседмични срещи по разговорен англйиски и семинари по бизнес английски. Освен това стартираха и новият интензивен онлайн курс по английски Ultimatum English, изграден изцяло въз основа на авторска методика и достъпен за участници от България, Русия, Италия, Испания и Полша.

Медиите за Анна:
Under the Line - Английски разговорен клуб
Go Guide - 7 алтернативни начина да проговориш чужд език бързо и лесно

Анна Шабанова
Автор на курса
FAQ
Какво е необходимото ниво на владеене на английски език?
Участниците трябва да имат познания по английски език, отговарящи на ниво В1-В2 (intermediate) съгласно Европейската езикова рамка.
Необходимо ли е да живея в определен град, за да участвам в курса?
Не, поради своя изцяло онлайн характер, може да участвате в курса, независимо от вашето местоположение или местоживеене.

Как да се запиша за участие в курса?
За да се запишете, моля, попълнете формата за участие и платете такса за участие.